č. j. 3 Ads 68/2004-82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: L. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2004 č. j. 20 Cad 64/2003-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Krajský soud v Ostrvě usnesením ze dne 26. 5. 2004 č. j. 20 Cad 64/2003-29 odmítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 1. 2003 o úpravě vypláceného starobního důchodu.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal žalobce včas kasační stížnost. Jelikož žalobce nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, jak požaduje ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2004 č. j. 20 Cad 64/2003-53 vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Dále byl žalobce vyzván, aby doplnil, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Žalobce byl též poučen, že nebude-li zastoupen advokátem a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti, a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto dle ustanovení § 37 s. ř. s. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že předmětné usnesení bylo žalobci doručeno dne 26. 10. 2004, přičemž na něj ve stanovené lhůtě nereagoval.

Kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 129 odst. 3 poslední věta s. ř. s.). Kasační stížnost však neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především v jakém rozsahu žalobce usnesení krajského soudu napadá a jaké jsou její důvody ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě žalobce) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. poučil a stanovil mu lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu