č. j. 3 Ads 64/2006-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce A. L., zastoupeného Mgr. Marií Jandovou, advokátkou, se sídlem Chomutov, Mostecká 3, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 41 Cad 144/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 1. 6. 2005, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2005, č. j. 41 Cad 144/2005 -23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 22. 11. 2005, č. j. 41 Cad 144/2005-23 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 6. 2005, č. j. X, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.

Proti citovanému rozsudku krajského soudu podal žalobce včas kasační stížnost, ve které zejména uvedl, že již v roce 2004, kdy mu byl přiznán částečný invalidní důchod, měl pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti o 40%, protože v roce 2005 prodělal infarkt, podal žádost o plný invalidní důchod, není mu jasné, proč u něj nebyl zjištěn další pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Protože žalobce nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud mu jej usnesením ze dne 8. 2. 2006, č. j. 41 Cad 144/2005-42 ustanovil. Současně byl žalobce prostřednictvím ustanovené advokátky Mgr. Marie Jandové vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložil soudu řádnou kasační stížnost.

Z předloženého soudního spisu plyne, že usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 2. 2006, č. j. 41 Cad 144/2005-42 bylo žalobci doručeno dne 13.2.2006 a ustanovené zástupkyni dne 14. 2. 2006, přičemž žalobce ani jeho zástupkyně na výzvu ve stanovené lhůtě (ani později) žádným způsobem nereagovali.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost však neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především údaj o tom, v jakém rozsahu je rozsudek krajského soudu napadán, a jaké jsou konkrétní důvody jejího podání, včetně specifikace zákonných důvodů podání kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.. Má-li kasační stížnosti vady, avšak není zjevně opožděná nebo podaná tím, kdo k jejímu podání zjevně není oprávněn, postará se předseda senátu dle ustanovení § 108 s. ř. s. o jejich odstranění. Krajský soud ve smyslu citovaného ustanovení žalobce vyzval k odstranění vad podané kasační stížnosti (respektive k podání řádné kasační stížnosti) a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění, žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě ani později nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil.

Podanou kasační stížností se nelze pro její nedostatky zabývat, neboť v ní není vymezen rozsah přezkumu napadeného rozsudku, ani v ní nejsou uvedeny žádné skutečnosti, z nichž by soud mohl dovodit naplnění některého ze zákonných důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno nadále pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta. Žalobci byla krajským soudem ustanovena zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokátka Mgr. Marie Jandová; v takovém případě hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Advokátka však neprokázala, že v daném případě proběhla první porada s žalobcem včetně převzetí a přípravy zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto o její odměně za zastupování v řízení o kasační stížnosti nebylo rozhodováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu