3 Ads 62/2008-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: J. S., zastoupeného JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou se sídlem Přívozská 10, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání blíže neurčených rozhodnutí žalované, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 6. 2007, č. j. 18 Cad 39/2007-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 1. 6. 2007 odmítl Krajský soud v Ostravě žalobu podanou žalobcem proti blíže neurčeným rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o plném invalidním důchodu. Důvodem k odmítnutí žaloby byla skutečnost, že žalobce ani na výzvu soudu nedoplnil své podání tak, aby splňovalo náležitosti dle ust. § 71 s. ř. s. Rozhodnutí soudu bylo žalobci doručeno dne 18. 6. 2007.

Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí podal žalobce k poštovní přepravě dne 8. 8. 2007. Navrhl v ní zrušení napadeného usnesení, důvody podle ust. 103 odst. 1 s. ř. s. neuvedl. K věci pouze dodal, že svoje podání píše se zpožděním, jelikož celá korespondence z České správy sociálního zabezpečení a od soudu byla odeslána na jeho starou adresu bydliště, tj. C., D. 211/92.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2008 byla žalobci ustanovena zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti-advokátka JUDr. Alena Lasotová. Žalobce byl tímto usnesením také vyzván, aby prostřednictvím své právní zástupkyně ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení opravil a doplnil kasační stížnost tak, aby byly zřejmé důvody pro něž je kasační stížnost podána a zároveň aby odstranil pochybnosti o datu doručení napadeného rozhodnutí. Toto usnesení bylo zástupkyni žalobce doručeno dne 21. 3. 2008 a žalobci dne 8. 7. 2008. Na toto usnesení žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána žalobcem opožděně.

Dle doručenky uložené v soudním spisu bylo napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě žalobci doručeno dne 18. 6. 2007. V kasační stížnosti sice žalobce připustil, že ji podává opožděně, zároveň však zpochybnil způsob doručení, neboť mu zásilka byla zaslána na starou adresu. Nic bližšího však k věci neuvedl, ani na výzvu soudu pak netvrdil jiné datum doručení, ani nenavrhl žádné důkazy k prokázání svých tvrzení. Za této situace neměl Nejvyšší správní soud důvodu pochybovat o datu doručení napadeného usnesení tak, jak vyplynulo z doručenky. Jestliže tedy bylo toto usnesení žalobci doručeno dne 18. 6. 2007 uplynula zákonná lhůta k podání kasační stížnosti marně dnem 2. 7. 2007. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovené advokátce JUDr. Aleně Lasotové pak soud nepřiznal žádnou odměna za zastupování, neboť není prokázáno, že by ve věci učinila úkon právní služby podle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu