3 Ads 61/2009-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: D. Č., zast. JUDr. Jaroslavem Rezkem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 72, Uherský Brod, proti žalovanému: Policie ČR, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, proti rozhodnutí policejního prezidenta ze dne 30. 6. 2008, č. j. PPR-13790-1/ČJ-2008-99OP o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008, č. j. 10 Ca 204/2008-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna soudem ustanoveného advokáta JUDr. Jaroslava Rezka s e u r č u j e částkou 4800 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojil kasační stížností proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008, č. j. 10 Ca 204/2008-15, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti přípisu žalovaného ze dne 30. 6. 2008, č. j. PPR-13790-1/ČJ-2008-99OP, jímž bylo žalobci k jeho podání ze dne 4. 6. 2008 mimo jiné sděleno, že jeho služební poměr k Policii ČR skončil dne 10. 11. 2004 na základě jeho svobodné vůle po dohodě na datu ukončení, a to v souladu s § 105 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že citované usnesení o odmítnutí žaloby, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze, bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou, oproti jeho podpisu na doručence předmětné zásilky, dne 21. 11. 2008.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení ) byl v projednávané věci pátek 21. 11. 2008 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl potom pátek 5. 12. 2008. Kasační stížnost tak měla být podána u Městského soudu v Praze nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 5. 12. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 8. 12. 2008, tedy až po uplynutí zákonné lhůty. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven soudem zástupce advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto určil odměnu advokátovi částkou 4200 Kč dle § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v platném znění od 1. 9. 2006, za dva úkony právní služby-první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a doplnění kasační stížnosti ze dne 11. 3. 2009. Soud advokátovi dále přiznal částku 600 Kč jako paušální náhradu hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Zástupci stěžovatele se tedy přiznává celková náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 4800 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu