č. j. 3 Ads 60/2004-96

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce M. D., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti Města Karlovy Vary proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 7. 2004, č. j. 16 Cad 58/2004-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15. 7. 2004 ustanovil Krajský soud v Plzni žalobci M. D. pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 4. 2004 opatrovníka-Magistrát města Karlovy Vary, odbor zdravotnictví a sociálních věcí.

Proti tomuto usnesení podalo kasační stížnost Město Karlovy Vary, ve kterém namítalo, že Magistrát města Karlovy Vary je non-subjektem, neboť se jedná o úřad, který není nadán v rámci právního řádu České republiky právní subjektivitou a tedy nemůže činit úkony ať již jménem svým, tak i v zastoupení třetí osoby. Subjektivitu má pouze Město Karlovy Vary, které je jako jednotka územní samosprávy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) o. s. ř. právnickou osobou a tedy subjektem práva s plnou právní subjektivitou. Se svým ustanovením opatrovníkem žalobce však Město Karlovy Vary nesouhlasí, neboť jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. K zastupování rovněž nemá dostatečné kvantitativní ani odborné kapacity.

Krajský soud v Plzni pak dne 6. 8. 2004 vydal opravné usnesení, kterým opravil výrok svého usnesení ze dne 15. 7. 2004 tak, že žalobci M. D. se ustanovuje opatrovníkem pro řízení Statutární město Karlovy Vary.

Podle § 102 s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak. žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení. Osoby zúčastněné na řízení ve smyslu ust. § 34 s. ř. s. nejsou přítomny. Z výše uvedeného vyplývá, že kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni by mohli podat pouze žalobce nebo jeho zástupce, příp. žalovaná nebo její zástupce. Město Karlovy Vary zástupcem žádného z účastníků není, a to dokonce ani podle napadeného usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 7. 2004. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl. Zároveň však považuje za nutné podotknout, že argumentace obsažená v kasační stížnosti Města Karlovy Vary je přiléhavá a shodná s právním názorem Nejvyššího správního soudu. Magistrát města Karlovy Vary, odbor zdravotnictví a sociálních věcí je z hlediska způsobilosti být opatrovníkem fyzické osoby v soudním řízení non-subjektem. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 7. 2004 je proto nevykonatelné a tudíž právně neúčinné. Na tomto závěru nemění nic opravné usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 8. 2004, neboť to nemůže z povahy věci obstát samostatně. Toto usnesení bylo navíc vydáno v rozporu s ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. V daném případě se totiž zjevně nejedná o písařskou chybu dle výše cit. ustanovení s. ř. s., ale o zásadní změnu výroku rozhodnutí. Otázkou zastoupení žalobce se tak bude muset Krajský soud v Plzni opětovně zabývat.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že stěžovatel ani ostatní účastníci řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud pouze Krajský soud v Plzni upozorňuje, že stěžovateli je nutno vrátit zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč, neboť soudní řízení ve věcech důchodových je podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb. od poplatku osvobozeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 13. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu