3 Ads 58/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: L. F., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 4. 2013, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 4. 2. 2015, č. j. 34 Ad 8/2014-78,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále též stěžovatel ) podal dne 18. 3. 2015 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 4. 2. 2015, č. j. 34 Ad 8/2014-78.

Podáním ze dne 24. 4. 2015 vzal žalobce kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na řízení o kasační stížnosti s ohledem na ustanovení § 120 s. ř. s.

Projev vůle učiněný stěžovatelem v jeho podání ze dne 24. 4. 2015 nevzbuzuje z hlediska splnění předepsaných náležitostí (svobodný, vážný, určitý a srozumitelný) žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše citovaných ustanovení zákona zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný žádný opravný prostředek (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu