č. j. 3 Ads 57/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce J. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o podání označeném jako žádost o přezkoumání výměry důchodu ,

takto:

I. Podání s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2005, č. j. 18 Cad 112/2004-25 bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 25. 7. 2003, které směřovalo proti blíže neurčenému rozhodnutí žalované a to buď proti rozhodnutí ze dne 3. 4. 2002 nebo 9. 12. 1999. Důvodem odmítnutí podání bylo neodstranění vad žalobcem po výzvě soudu.

Na uvedené usnesení reagoval žalobce podáním označeným jako žádost o přezkoumání výměry důchodu adresovaným Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud usoudil, že podle obsahu by se mohlo jednat o kasační stížnost proti výše citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě a postoupil toto podání soudu k provedení úkonů dle ust. § 108 s. ř. s. Usnesením ze dne 21. 3. 2006 vyzval Krajský soud v Ostravě žalobce, aby ve lhůtě 15ti dnů sdělil, zda jeho podání je kasační stížností proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2005 a pro tento případ jej též vyzval, aby si ve stejné lhůtě zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Poučil jej současně o následcích nesplnění výzvy.

Na výzvu soudu reagoval žalobce podáním ze dne 18. 4. 2006, vytýkané nedostatky však neodstranil a plnou moc advokátu nedoložil.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. jsou splněny. Žalobce na výzvu soudu neodstranil nedostatky svého podání a nepodařilo se tedy zjistit ani základní skutečnost, zda podání adresované Nejvyššímu správnímu soudu mínil jako kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2005 či nikoli. Pro tento případ nebyl odstraněn ani nedostatek povinného právního zastoupení žalobce. Nejvyšší správní soud proto jeho podání dle výše cit. ust. § 37 odst. 5 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Podání bylo odmítnuto, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu