3 Ads 53/2010-91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: M. M., zastoupeného Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 1. 2008, č. j. PPR-1370/K-PK-2007, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2009, č. j. 11 Ca 127/2008-51,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalovaný v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 24. 1. 2008, č. j. PPR-1370/K-PK-2007, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Citovaným správním rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí ředitele Policie České republiky, Správy hl. m. Prahy, ze dne 26. 6. 2007, č. 5409/2007, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí doplatku odměny za služební pohotovost za dobu ode dne 1. 7. 2000 do dne 30. 4. 2001.

Po provedení přípravných úkonů podle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), byla kasační stížnost spolu se spisy předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. Podáním ze dne 28. 5. 2010 doručeným téhož dne Nejvyššímu správnímu soudu vzal žalovaný svoji kasační stížnost zpět s tím, že již nadále netrvá na důvodech podané kasační stížnosti a navrhuje zastavení řízení.

Podle ust. § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalovaný vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s. a contrario.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. června 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu