č. j. 3 Ads 50/2007-158

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2007 č. j. 1 Cad 8/2005-129,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2006 č. j. 1 Cad 8/2005-105, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2005 č.j. 2005/3491/21. Žalobce současně s kasační stížností požádal, aby mu byl soudem ustanoven zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 1. 2007 č. j. 1 Cad 8/2005-129 návrh na ustanovení zástupce žalobci zamítl. Městský soud přezkoumal poměry žalobce z toho hlediska, zda odůvodňují osvobození od soudních poplatků a zjistil, že žalobce nemá příjmy z pracovního (obdobného) poměru, nemá příjmy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ani příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Nepobírá hmotné ani sociální zabezpečení. S manželkou má ve spoluvlastnictví rodinný domek. Městský soud v Praze z rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 10. 2003 zjistil, že žalobci byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu podle ust. § 53 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. od 2. 12. 2003 z důvodu, že se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu, přestože byl na možnost zastavení výplaty důchodu upozorněn.

Městský soud v Praze dovodil, že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Žalobce nemá žádný příjem, avšak proto, že mu byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu, protože se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu.

Žalobce se tedy vlastní vinou dostal do situace, kdy nepobírá částečný invalidní důchod a je bez příjmu. Žalobce tedy nesplňuje jednu z podmínek pro ustanovení zástupce soudem.

Žalobce k podání, které označil jako kasační stížnost a které je v podstatě nečitelného obsahu, připojil fotokopie několika rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v žalobcových jiných věcech, písemnost České správy sociálního zabezpečení a fotokopii listiny, podle níž ho ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 5 Ca 264/2006 zastupuje advokát JUDr. V. V. Sdělil, že současně s podáním kasační stížnosti podal i trestní oznámení. Žalobce navrhl zrušení napadeného usnesení a navrhl, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 103 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu lze podat pouze ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody jsou taxativně vymezeny v odstavci 1 písm. a) až e) tohoto ustanovení.

Žalobce v kasační stížnosti netvrdil žádný z důvodů, pro které lze kasační stížnost podat. Podle ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) je podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. května 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu