3 Ads 49/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: I. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5-Smíchov, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 30. 9. 2011, č. j. X, a ze dne 15. 11. 2011, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 6. 2013, č. j. 16 Ad 75/2012-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 9. 2011, č. j. X, a rozhodnutí ze dne 15. 11. 2011, č. j. X, ve věci jeho žádosti o vdovský důchod. Kasační stížnost žalobce podal, aniž by byl zastoupen advokátem.

Usnesením ze dne 17. 7. 2013, č. j.-11, proto Nejvyšší správní soud žalobce vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 29. 7. 2013, ten na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval, plnou moc nepředložil ani do dne rozhodnutí soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Nejvyšší správní soud jej vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, žalobce ale výzvu soudu nerespektoval.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 28. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu