č. j. 3 Ads 47/2006-85

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2006 č. j. 1 Cad 8/2005-71,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost nečitelného obsahu proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2006 č. j. 1 Cad 8/2005-71, jímž bylo o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby rozhodnuto tak, že soud nepřiznává žalobě odkladný účinek. Žalobce byl současně poučen, že proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná [§ 104 odst. 3 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní-dále jen s. ř. s. ].

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Za takové rozhodnutí je třeba považovat i rozhodnutí soudu o přiznání či nepřiznání odkladného účinku žaloby.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) je podle tohoto zákona nepřípustný.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu