3 Ads 45/2006-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce P. CZ, s. r. o., zastoupeného JUDr. Petrem Stoklasem, advokátem se sídlem Porážková 1424/20, Ostrava, proti žalovanému Ministerstvu zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2003, č. j. HEM-301-23.12.02/36238, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Ca 102/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2005, č. j. 8 Ca 102/2003-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) kasační stížností podanou prostřednictvím svého zástupce k poštovní přepravě dne 23. 1. 2006 a doručenou Městskému soudu v Praze dne 25. 1. 2006 napadl rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2005, č. j. 8 Ca 102/2003-23, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo jako nepřípustné zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí krajského hygienika Moravskoslezského kraje ze dne 31. 10. 2002, č. j. 11636/213/2002, ve věci uložení pokuty ve výši 50 000 Kč.

Přípisem ze dne 30. 3. 2006 sdělil soudu zástupce stěžovatele, že stěžovatel byl ke dni 28. 3. 2006 vymazán z obchodního rejstříku, čímž ztratil způsobilost být účastníkem řízení. Jelikož podle sdělení advokáta v dané věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví, byla soudu dána na zvážení možnost zastavení řízení.

Podle § 103 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. přihlíží soud kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). V souzené věci soud v průběhu řízení o kasační stížnosti zjistil, že stěžovatel-právnická osoba-ztratil způsobilost být účastníkem řízení, neboť společnost

P. CZ, s. r. o., byla vymazána z obchodního rejstříku. Tato skutečnost byla soudu sdělena zástupcem stěžovatele a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním rozhodnutí ověřil z internetové databáze obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že nepřipadá v úvahu procesní nástupnictví, dospěl soud k závěru, že ztráta způsobilosti stěžovatele být účastníkem řízení o kasační stížnosti znamená v dané věci neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu