3 Ads 43/2017-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobců: a) V. M., b) A. F., , o nejasném podání, v řízení o kasační stížnosti žalobce b) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 26. 1. 2017, č. j. 72 Na 1/2015-99,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Shora označeným usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci (dále jen krajský soud ) byla odmítnuta žaloba, z jejíhož obsahu vyplynulo, že se má týkat nevyplacených příspěvků na péči žalobkyně a). Žaloba byla odmítnuta (vůči oběma žalobcům) z toho důvodu, že žalobce b) nereagoval na usnesení krajského soudu ze dne 14. 12. 2016, č. j. 72 Na 1/2015-92, jímž byl vyzván k odstranění vad žaloby.

[2] Žalobce b) napadl usnesení krajského soudu o odmítnutí žaloby kasační stížností, v níž především namítá, že mu výzva krajského soudu k odstranění vad nebyla řádně doručena. Podáním ze dne 17. 3. 2017 oznámila L. M. Nejvyššímu správnímu soudu svůj vstup do řízení, který odvozuje od svého postavení dědičky zemřelé žalobkyně a). K jejímu návrhu se připojil podáním ze dne 28. 3. 2017 rovněž žalobce b).

[3] Usnesením ze dne 12. 6. 2017, č. j.-38, zamítl Nejvyšší správní soud návrh žalobce b) na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a zároveň žalobce b) vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení uvedeného usnesení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované zvláštními předpisy pro výkon advokacie. Uvedené usnesení bylo žalobci b) doručeno 14. 6. 2017 a jím stanovená lhůta uplynula 28. 6. 2017.

[4] Žalobce b) na toto usnesení reagoval pouze podáním ze dne 24. 6. 2017, v němž uvedl, že nemůže předložit plnou moc dle uvedené výzvy, neboť dědičkou po zemřelé žalobkyni a), tudíž i nevyplacených nároků projednávaných v této věci (), je L. M. Žalobce b) zároveň předložil kopii části usnesení Okresního soudu v Přerově č. j. 22 D 748/2016-124 a odkázal na podání, kterými v průběhu řízení o kasační stížnosti i v průběhu řízení před krajským soudem navrhovali s L. M. její vstup do řízení.

[5] V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, resp. musí být splněny podmínky § 105 soudního řádu správního (dále s. ř. s. ). Povinné zastoupení advokátem (případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele) je tedy obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

[6] Jak je patrno z výše uvedeného, žalobce b) byl vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínek řízení usnesením ze dne 12. 6. 2017, č. j.-38. Soudem stanovená lhůta k odstranění nedostatku uvedené podmínky řízení marně uplynula dne 28. 6. 2017. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce b) odmítl.

[7] Předmětem řízení je kasační stížnost žalobce b). Vzhledem k odmítnutí této kasační stížnosti není důvod rozhodovat o procesním nástupnictví L. M., která kasační stížnost nepodala.

[8] Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu