3 Ads 43/2009-70

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Ing. P. Ch., proti žalovanému: Úřad Městské části Praha 5, se sídlem nám. 14 října 1381/4, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného č. j. 3709/5/AEA-1/4 ze dne 13. 4. 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 Cad 61/2007-50,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 Cad 61/2007-50, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadá žalobce usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 Cad 61/2007-50, jímž bylo rozhodnuto, že se žalobci pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 1 Cad 61/2007-30 ze dne 13. 11. 2007 zástupce neustanovuje.

Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 1 Cad 61/2007-30 ze dne 13. 11. 2007 byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 5 ze dne 13. 4. 2005, č. j. 3709/5/AEA-1/4. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost a zároveň navrhl, aby mu pro řízení o kasační stížnosti byl ustanoven zástupce.

Městský soud v Praze vyšel z toho, že nezbytným předpokladem posouzení žádosti o ustanovení advokáta soudem pro řízení o kasační stížnosti je především řádně vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žadatele. Z tohoto důvodu Městský soud v Praze žalobci zaslal potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech s žádostí, aby toto potvrzení zaslal Městskému soudu v Praze vyplněné ve lhůtě 2 týdnů od doručení výzvy. Tato výzva byla žalobci dle soudu doručena dne 11. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že žalobce ve stanovené lhůtě vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech soudu nezaslal, soud nemohl ověřit, zda u žalobce jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a proto mu zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s., byť obsahově odpovídala toliko důvodům uvedeným v ust. § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále s. ř. s. ), ve které poukázal na to, že na výzvu soudu k uvedení osobních, majetkových a výdělkových poměrů reagoval ve stanovené lhůtě. Stalo se tak dne 19. 9. 2008, kdy podal k poštovní přepravě potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce s přílohami 16 listů včetně doprovodného podání označeného stěžovatelem pod zn. 08/0854-T/Ch. Uvedené dokladoval přiložením kopie podacího lístku a vyplněnou kopií potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, která se vztahuje k jeho žádosti o ustanovení zástupce ve věci č. j. 1 Cad 61/2007 pro řízení o kasační stížnosti. Podle mínění stěžovatele bylo procesně nepodstatné, jestli k pochybení soudu došlo na podatelně, v kanceláři či u soudce. Podmínky pro vydání napadeného usnesení však za tohoto stavu dány nebyly. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud vyšel z následujících pro věc podstatných skutečností.

Městský soud v Praze v napadeném usnesení zástupce stěžovateli neustanovil a rozhodnutí opřel o závěr, že stěžovatel vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě 2 týdnů od doručení výzvy soudu vůbec nezaslal. Tato výzva byla dle Městského soudu v Praze stěžovateli doručena dne 11. 9. 2008 (správně dne 8. 9. 2008). Stěžovatelova obrana však stojí na tvrzení, že dne 19. 9. 2008 podal k poštovní přepravě požadované potvrzením spolu s přílohami. Z podacího lístku, který je připojen ke kasační stížnosti stěžovatele, Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 19. 9. 2008 podal stěžovatel (odesílatel označený Templum Templum , Radlická 49, Praha 5) na poště Neratovice, pod č. R 012878 451 zásilku k doručení Městskému soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1.

Nejvyšší správní soud pak výzvou č. j.-63 ze dne 17. 6. 2009 uložil Městskému soudu v Praze, aby prošetřil příchozí poštu u jmenovaného soudu v období od 22. 9. 2008 do 24. 9. 2008 ve vztahu k výše specifikovanému podání stěžovatele, které bylo dne 19. 9. 2008 podáno k poštovní přepravě a adresováno Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze sdělením ze dne 11. 9. 2009 Nejvyššímu správnímu soudu oznámil, že ze zprávy podatelny soudu vyplývá, že dne 22. 9. 2008 bylo převzato pracovnicí podatelny na poště podání stěžovatele ze dne 19. 9. 2008 pod číslem rekomanda 012878, z tohoto podání ale nebylo patrné, co bylo obsahem dopisu, ani k jakému číslu jednacímu náleží. Poté soud překontroloval soudní spisy vedené ve věci stěžovatele a zjistil, že se v nich nenalézá podání stěžovatele ze dne 19. 9. 2008, kde odesílatel je označen Templum Templum, Radlická 49, Praha 5 a upozornil na existenci dalších spisů stěžovatele, jenž byly postoupeny Nejvyššímu správnímu soudu (pozn. soudu: spisy 12 Ca 40/2005, 5 Ca 342/2006 byly již dříve zdejším soudem vráceny Městskému soudu v Praze zpět).

Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí, že žádost o ustanovení zástupce zasláním potvrzení o požadované údaje doplnil a jako důkaz předkládá kopii podacího lístku České pošty s. p. ze dne 19. 9. 2008. Uvedený podací lístek nelze podle názoru zdejšího soudu bez dalšího pojmout jako důkaz, jenž by dostatečně a bezpochyby prokazoval skutečnost, že stěžovatel zaslal soudu požadovanou písemnost, ale pouze jako potvrzení, že dne 19. 9. 2008 byla České poště s. p. jakožto držiteli poštovní licence předána k poštovní přepravě zásilka od stěžovatele jako odesílatele (byť označeného jako Templum Templum) pro adresáta-Městský soud v Praze. Tuto pochybnost neodstraní ani uvedení jedné totožné spisové značky (stěžovatel si vede ve svých četných sporech znakové řady) písemnosti na podacím lístku a totožné spisové značky na kopii písemnosti, jíž stěžovatel vyhověl výzvě k zaslání formuláře o majetkových a výdělkových poměrech.

V soudním spise se však na základě výzvy zdejšího soudu nachází záznam prokazující doručení a převzetí této zásilky Městským soudem v Praze, který ji fyzicky přijal a disponoval s ní, respektive záznam, že určený zaměstnanec soudu převzal dne 22. 9. 2008 na poště zásilku stěžovatele ze dne 19. 9. 2008 adresovanou soudu. Převzatá poštovní zásilka pak měla být v souladu s § 132 odst. 2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy předána osobně zaměstnancům podatelny, která dále postupuje podle § 132 odst. 7 instrukce a taktéž dle § 137 instrukce, jenž upravuje rozdělování pošty. Dle sdělení Městského soudu v Praze ovšem není známo, co bylo obsahem dopisu, natož skutečnost, ke kterému číslu jednacímu náleží. Soud dále provedl lustraci dalších spisů stěžovatele, aniž by podání stěžovatele ze dne 19. 9. 2008 nalezl. Tvrzení stěžovatele o obsahu zásilky tak nebylo vyvráceno, přičemž obsah zásilky se nepodařilo zjistit. Tuto zásilku pak měl Městský soud v Praze evidentně k dispozici a při řádné evidenci by ji měl dohledat. Pokud se tak nestalo, jedná se o pochybení Městského soudu v Praze, z něhož však nelze dovozovat negativní důsledky pro stěžovatele.

V této souvislosti je podle zdejšího soudu nutno zdůraznit, že na činnost soudu je třeba klást mnohem přísnější nároky než na procesní postupy účastníků řízení při doručování a přijímání písemností a z tohoto důvodu je třeba trvat na tom, aby i za dané situace soud rozhodoval na základě řádně zjištěného skutkového stavu. Z hlediska výše uvedeného závěr Městského soudu v Praze, že požadované potvrzení nebylo zasláno, neobstojí.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že Městský soud v Praze v daném případě zatížil své řízení vadou, která měla za následek nezákonnost jeho usnesení (ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.). Kasační stížnost proto považuje za důvodnou. Nejvyšší správní soud proto napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

V dalším řízení bude třeba, aby Městský soud v Praze-vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu podle § 110 odst. 3 s. ř. s.-posoudil stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, přičemž mu stanoví novou lhůtu pro zaslání potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu