3 Ads 42/2013-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 12. 2012, č. j. 2012/85168-421 a č. j. 2012/94006-421, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 2. 5. 2013, č. j. 60 Ad 6/2013-10,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností napadl žalobce shora označené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba dle § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), jelikož byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Nejvyšší správní soud po obdržení kasační stížnosti zjistil, že žalobce při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků -přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto vyzval usnesením ze dne 19. 6. 2013, č. j.-6 žalobce k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení. Přípisem ze dne 17. 7. 2013 požádal žalobce o úplné osvobození od soudních poplatků. Žádost byla zamítnuta usnesením ze dne 24. 7. 2013, č. j.-18 a žalobci byla dána možnost poplatek dodatečně zaplatit ve lhůtě jednoho týdne. Rozhodnutí obsahovalo rovněž poučení, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Toto usnesení bylo žalobci doručeno vložením do domovní schránky dne 30. 7. 2013.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila dne 6. 8. 2013.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení krajského soudu nelze pro nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě dále pokračovat, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu