3 Ads 42/2012-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: K. H., zastoupený JUDr. Janem Heroutem, advokátem se sídlem AK Masarykovo nám. 3, Jihlava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 24. 3. 2011, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2012 č. j. 22 Ad 34/2011-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž tento soud výrokem I. zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ve věci invalidního důchodu a výrokem II. rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Kasační stížnost žalobce směřuje pouze proti výroku II. uvedeného usnesení, když namítá, že ke zpětvzetí žaloby a následně k zastavení řízení došlo v důsledku chování žalované po podání žaloby, a proto mu měly být přiznány náklady řízení podle ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. Navrhl tedy, aby bylo napadené usnesení v tomto výroku zrušeno a aby mu byla přiznána náhrada vzniklých nákladů ve výši, kterou v návrhu vyčíslil.

Podle § 103 odst. 2 s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná, směřuje-li jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, kasační stížnost žalobce byla podána jen proti výroku o nákladech řízení, a je proto podle výše citovaného ustanovení § 103 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná. Nejvyšší správní soud ji tudíž podle ustanovení § 46 odst. 1 písmeno d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků tak nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení (§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu