č. j. 3 Ads 40/2006-218

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce J. P., proti žalovanému Vojenskému úřadu sociálního zabezpečení, se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, o žalobě proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti žalobce ze dne 29. 12. 2002 o zvýšení starobního důchodu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 54 Cad 117/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 31. 1. 2005, č. j. 54 Cad 117/2004-98,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 11. 3. 2005 a doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dne 14. 3. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti žalobce o zvýšení starobního důchodu. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 29. 4. 2005, č. j. 54 Cad 117/2004-148, byla zamítnuta tato žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatel přes výzvu soudu nepředložil vyplněný formulář o svých osobních a majetkových poměrech. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, jež byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 3 Ans 4/2005-169, jako nedůvodná zamítnuta. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 8. 11. 2005, č. j. 54 Cad 117/2004-175, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Na základě pozdější výtky Nejvyššího správního soudu, že v usnesení nebyl stěžovatel upozorněn na možnost odmítnutí kasační stížnosti v případě nepředložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, byl stěžovatel usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 26. 4. 2006, č. j. 54 Cad 117/2006-199, opětovně vyzván k předložení plné moci advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a byl poučen, že pokud nebude zastoupen advokátem, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 28. 4. 2006; dne 29. 5. 2006 podal stěžovatel k poštovní přepravě žádost o prominutí zmeškání lhůty pro předložení plné moci udělené advokátovi. Tato žádost byla usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 6. 6. 2006, č. j. 54 Cad 117/2004-204 zamítnuta; soud v odůvodnění uvedl, že stěžovatel neuvedl žádný důvod pro prodloužení lhůty a žádost o prodloužení lhůty byla navíc učiněna až po uplynutí lhůty pro předložení plné moci advokáta. V soudním spise je dále založeno usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2006, sp. zn. III. ÚS 66/06, jímž bylo odmítnuto podání stěžovatele označené jako ústavní stížnost směřující proti množství rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích a Nejvyššího správního soudu.

Žalovaný ve vyjádření navrhl ke kasační stížnosti navrhl její zamítnutí.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes opakovanou výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo krajským soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti a toto rozhodnutí shledal zákonným i Nejvyšší správní soud, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu