3 Ads 38/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: JUDr. M. Ch., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5-Smíchov, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 19. 6. 2012, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 4. 2013, č. j. 33 Ad 42/2012-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl kasační stížností v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 6. 2012, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalované byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 14. 3. 2012, č. j. X, jímž mu byl podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upraven ode dne 1. 4. 2008 starobní důchod přiznaný podle § 29 písm. a) citovaného zákona.

Nejvyšší správní soud shledal, že předmětná kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Z kasační stížnosti dále není zřejmé, co žalobce navrhuje. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 7. 6. 2013, č. j.-4, vyzval k doplnění kasační stížnosti tak, aby bylo zřejmé, v čem spatřuje nezákonnost napadeného rozsudku Krajského soudu v Brně a jaký výrok rozsudku navrhuje. Současně jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta. Výzva byla žalobci doručena dne 24. 6. 2013, ten však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odstavce 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání žalobce zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění nedostatků vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Žalobce však ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Chybějící náležitosti (kasační důvody) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud důvody kasační stížnosti vázán. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu