č. j. 3 Ads 37/2006-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce I. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cad 66/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 4. 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2005 č. j. 17 Cad 66/2005-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 8. 2005 č. j. 17 Cad 66/2005-11 odmítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 4. 2005, kterým byl žalobci odňat plný invalidní důchod dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal žalobce včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud proto stěžovateli zaslal formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a vyzval stěžovatele k jeho vyplnění a zaslání zpět soudu ve lhůtě do 15 dnů. Po obdržení vyplněného formuláře rozhodl krajský soud usnesením ze dne 2. 11. 2005 č. j. 17 Cad 66/2005-24 tak, že návrh žalobce na ustanovení zástupce za řad advokátů pro kasační řízení se zamítá. Rozhodnutí krajský soud odůvodnil tím, že žalobce nesplňuje podmínku pro osvobození od placení soudních poplatků, neboť je poživatelem částečného invalidního důchodu a podpory uchazeče o zaměstnání v celkové částce 7499 Kč, a vzhledem k těmto příjmům a výši nákladů na advokátní zastoupení v důchodových věcech dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, je žalobce schopen si zajistit advokátní zastoupení ze svých prostředků.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2006 č. j. 17 Cad 66/2005-28 byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím kasační stížnosti doplnil o údaje, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ). Zároveň byl žalobce byl poučen, že nebude-li do spisu plná moc udělená advokátovi doložena a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení rozsudku, bude řízení o kasační stížnosti dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Z předloženého soudního spisu plyne, že předmětné usnesení krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 20. 2. 2006, přičemž on na něj ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nezareagoval.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, ačkoliv pro řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek uvedených v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné, kasační stížnost také neobsahovala zákonem požadované náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), především údaj o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno, a jaké jsou její důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě žalobce) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Krajský soud v Ostravě ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 a § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně poučil a stanovil mu lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě (ani později) nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu