3 Ads 33/2013-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobce: P. S., zastoupeného JUDr. Ladislavem Jiráskem, advokátem se sídlem Klíčová 199/2, Mariánské Lázně, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 4. 2012, č.j. 730 605 1808/ 44091-Ter, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 5. 2013, č. j. 16 Ad 58/2012-66,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2013, č. j.-37, s e o p r a v u j e tak, že ve výroku č. III se místo částky 2.600 Kč uvádí částka 3.146 Kč .

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 18. 9. 2013, č. j.-37 (dále jen označený rozsudek ) bylo rozhodnuto o zamítnutí kasační stížnosti žalobce (dále jen stěžovatele ), náhradě nákladů řízení a výrokem č. III o odměně ustanoveného zástupce stěžovatele, která byla vyčíslena na 2.600 Kč (za dva úkony právní služby včetně náhrady hotových výdajů). Jelikož ustanovený zástupce nedoložil osvědčení o registraci k placení DPH, nebyla mu částka této daně přiznána.

Dne 24. 9. 2013 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání ustanoveného zástupce, kterým dodatečně doplnil své osvědčení o registraci k placení daně z přidané hodnoty a žádost o vydání opravného usnesení, kterým by byla přiznaná odměna navýšena o částku DPH ve výši 546 Kč.

Uvedené zjevné nesprávnosti usnesení opravuje Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 54 odst. 4, § 55 odst. 5 s. ř. s. Podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. platí, že byl-li navrhovateli ustanoven zástupcem advokát, který je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu; to samé platí i v případě, kdy osoby uvedené v odstavci 2 jsou společníky právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jejich povolání a plátcem daně je tato právnická osoba.

Ačkoliv se nejednalo o zjevnou nesprávnost, neboť Nejvyšší správní soud neměl v době svého rozhodování ve věci k dispozici osvědčení o registraci k placení DPH, může předseda senátu v souladu s novou skutečností opravit výrok o odměně ustanoveného zástupce svým opravným usnesením, neboť se jedná svou podstatou o náklady řízení, které může předseda senátu určit až v písemném vyhotovení rozsudku nebo usnesení, jímž bylo o jejich výši rozhodnuto (§ 61 odst. 2 s. ř. s.).

Jelikož ustanovený zástupce dodatečně doložil osvědčení o registraci k placení DPH, přiznal mu Nejvyšší správní soud navýšení odměny o částku této daně (21 % z částky 2.600 Kč = 546 Kč). Celkem tedy náleží ustanovenému zástupci odměna 3.146 Kč, která bude ustanovenému zástupci vyplacena na jím uvedený účet do 30 dnů ode dne právní moci tohoto opravného usnesení. Vykonatelnost výroku č. III označeného rozsudku se odkládá do právní moci tohoto opravného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. října 2013

JUDr. Petr Průcha předseda senátu