3 Ads 32/2010-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: Ing. J. K., CSc., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 3. 2. 2009, č. j. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2009, č. j. 2 Cad 70/2009-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3. 2. 2009, č. j. X, jímž byla zamítnuta její žádost o uvolnění výplaty vdovského důchodu z důvodu nesplnění podmínek ust. § 46 zákona č. 100/1988 Sb. a ust. § 69 zákona č. 155/1995 Sb.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podala žalobkyně kasační stížnost, aniž by byla zastoupena advokátem. Kasační stížnost současně nesplňovala zákonem stanovené náležitosti. Krajský soud proto žalobkyni usnesením ze dne 16. 12. 2009, č. j. 2 Cad 70/2009-23, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce uvedla konkrétní důvody kasační stížnosti a dále aby předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň ji poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 28. 12. 2009, ta však zůstala nečinná a do dnešního dne plnou moc nepředložila.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobkyně však nebyla zastoupena advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Městský soud v Praze ji ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, žalobkyně ale výzvu soudu nerespektovala.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobkyně v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu