3 Ads 31/2009-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: I. Š., zastoupeného advokátem Mgr. Tomášem Ondruchem se sídlem Moskevská 24a, Havířov, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26.6.2007 čj. MSK 87014/2007, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2008 č. j. 38 Cad 22/2007-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna ustanoveného zástupce-advokáta Mgr. Tomáše Ondrucha s e u r č u j e částkou 2400 Kč. Tato částka mu bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady zastoupení nese stát.

Odůvodnění:

Žalovaný podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2008 č. j. 38 Cad 22/2007-41, jímž bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2007 čj. MSK 87014/2007 ve věci příspěvku na bydlení zrušeno pro nezákonnost a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Bylo rovněž rozhodnuto o nákladech řízení. Ze soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek krajského soudu byl žalovanému doručen ve středu 26. 11. 2008. Žalovaný podal kasační stížnost k poštovní přepravě ve čtvrtek 11. 12. 2008.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

V projednávané věci, kdy napadený rozsudek krajského soudu byl žalovanému doručen ve středu 26. 11. 2008, byla posledním dnem k včasnému podání kasační stížnosti k poštovní přepravě středa 10. 12. 2008. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě ve čtvrtek 11. 12. 2008, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud tedy podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl jako opožděně podanou. Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Žalobci byl v řízení ustanoven soudem advokát, jehož odměnu platí stát. Nejvyšší správní soud přiznal advokátovi odměnu za jeden úkon právní služby (vyjádření ke kasační stížnosti) ve výši 2100 Kč [§ 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu] a částku 300 Kč jako náhradu hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), celkem 2400 Kč. Tato částka bude zástupci žalobce zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu