č. j. 3 Ads 31/2006-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce S. Z., zastoupeného opatrovnicí J. Z., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky J. Z. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 1. 2006 č. j. 21 Cad 58/2005-44,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 1. 2006 č. j. 21 Cad 58/2005-44 ustanovil žalobci S. Z., který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům, pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 5. 2005 o odnětí částečného invalidního důchodu žalobci dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, opatrovnici J. Z.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podala J. Z. (dále i stěžovatelka ) včas kasační stížnost, která však neobsahovala veškeré náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a stěžovatelka nebyla pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jak požaduje § 105 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud proto usnesením ze dne 24. 1. 2006 č. j. 21 Cad 58/2005-49 stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a prostřednictvím tohoto zástupce doplnila údaj o tom, v jakém rozsahu usnesení napadá, a důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatelka byla také poučena ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., že navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to potřeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit zástupce, jímž může být i advokát. Zároveň byla stěžovatelka poučena o tom, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna o požadované náležitosti a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Z předloženého soudního spisu plyne, že předmětné usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovatelce doručeno dne 2. 2. 2006, přičemž stěžovatelka na něj ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagovala.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.), a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatelka však nebyla zastoupena advokátem, ačkoliv pro řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek uvedených v § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné, kasační stížnost také neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především údaj o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí krajského soudu napadáno, a jaké jsou její důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě stěžovatelku) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Krajský soud v Ostravě ve smyslu § 37 odst. 5 a § 108 odst. 1 s. ř. s. stěžovatelku řádně poučil a stanovil jí lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatelka výzvu soudu ve stanovené lhůtě (ani později) nerespektovala, vady kasační stížnosti neodstranila.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky odmítl dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu