3 Ads 3/2012-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: O. Č., zastoupeného Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem Křížkové schody 67, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí generálního ředitele ze dne 30. 3. 2010, č.j. 11234/2010-900000-401, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2011, č. j. 10 Ad 17/2010-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2011, č. j. 10 Ad 17/2010-25 (dále jen napadené usnesení ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 3. 2010, č.j. 11234/2010-900000-401 (dále jen rozhodnutí žalovaného ), jímž žalovaný přiznal žalobci ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 361/2003 Sb.) náhradu nákladů na výživu pozůstalých po zemřelém J. Č. (otci stěžovatele) ve výši 80 % sníženou o 40 % dle §111 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.

Nejvyšší správní soud po předložení kasační stížnosti městským soudem zjistil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků-přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 9. 1. 2012, č. j. 3 Ads 3/2012-17 prostřednictvím jeho zástupce k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud zastaví řízení ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení městského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu