č. j. 3 Ads 3/2006-28

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2005, č. j. 17 Cad 56/2005-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3. 6. 2005 přerušil Krajský soud v Ostravě řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 12. 2001 jímž byla upravena od ledna 2002 výše žalobcova částečného invalidního důchodu. Své rozhodnutí odůvodnil Krajský soud tím, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá pod sp. zn. P 335/88 řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům, které není dosud skončeno.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost nejasného obsahu. Závěrem navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno. Zároveň požádal o ustanovení advokátky Mgr. P. F. pro své zastupování v řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobce není přípustná. Rozhodnutí o přerušení řízení je svojí povahou rozhodnutím dočasným ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl. Vzhledem k nepřípustnosti kasační stížnosti nerozhodoval již Nejvyšší správní soud samostatně o žádosti žalobce o ustanovení zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti a rovněž tak o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst.3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu