č. j. 3 Ads 28/2006-128

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové právní věci žalobkyně I. S., zastoupené advokátem JUDr. Milanem Ostřížkem se sídlem Stodolní 26, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2005 č. j. 21 Cad 48/2004-31, v řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Václava Tomise proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2006 č. j. 21 Cad 48/2004-100,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 2. 2005 ustanovil žalobkyni zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Václava Tomise se sídlem Tovární 10, Český Těšín (dále jen advokát ). Usnesením téhož soudu ze dne 5. 9. 2005 byl advokát zproštěn povinnosti zastupovat žalobkyni v řízení o kasační stížnosti. Podáním ze dne 10. 12. 2005, které bylo později doplněno, vyúčtoval advokát odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů. O této žádosti rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 1. 2006 č. j. 21 Cad 48/2004-100, jímž advokátovi přiznal odměnu v částce 1321 Kč, která bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal advokát včas kasační stížnost. V ní především namítl, že o jeho odměně mělo být rozhodnuto podle § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb., takže mu měla být přiznána paušální odměna 3500 Kč. Aplikaci vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, považuje za nezákonnou. Posteskl si, že v občansko soudním řízení je zbytečné a složité podávat kasační stížnost, když v trestním řízení se podává obyčejná neformální stížnost proti vyúčtování.

Nejvyšší správní soud věc posoudil takto:

Podle § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. .) je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení. Náklady řízení jsou demonstrativně uvedeny v ust. § 57 s. ř. s. a zahrnují mj. odměnu zástupce a jeho hotové výdaje. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), je-li podle tohoto zákona nepřípustný. Nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, nemůže její přípustnost založit (č. 737/2006 Sb. NSS). Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

Na okraj věci Nejvyšší správní soud poznamenává, že ve věcech správního soudnictví, které ovšem nejsou totožné s věcmi projednávanými podle občanského soudního řádu, se při určení odměny advokáta postupovalo podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. pouze v řízeních, která byla zahájena před dnem 1. 1. 2003 (§ 133 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu