3 Ads 25/2010-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Úřad práce Ostrava, se sídlem 30. dubna 3130/2c, Ostrava, o podání žalobce ze dne 17. 6. 2009, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 8. 2009, č. j. 38 Cad 15/2009-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byl odmítnut jeho návrh ze dne 17. 6. 2009.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal žalobce (dále též stěžovatel ) dne 24. 8. 2009 kasační stížnost. Jelikož stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud ho usnesením ze dne 6. 1. 2010 vyzval, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil podání ze dne 24. 8. 2009 tak, že bude zastoupen advokátem dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Rovněž krajský soud stěžovatele vyzval k doplnění náležitostí návrhu a uvedení důvodů kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl krajským soudem zároveň poučen o tom, že nebude-li zastoupen advokátem a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení rozsudku, a v řízení nebude možno pokračovat, bude řízení o kasační stížnosti dle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto.

Ze spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že z doručenky založené v soudním spise vyplývá, že zásilka s výše uvedenou výzvou krajského soudu byla stěžovateli doručena dne 16. 1. 2010. Ve stanovené lhůtě však vady kasační stížnosti stěžovatel neodstranil a ani nedoložil doklad o plné moci udělené advokátovi pro jeho zastupování v řízení o podané kasační stížnosti.

V rámci soudního přezkumu kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud dle zákonem stanoveného procesního postupu nejdříve zabývá splněním zákonných procesních předpokladů jako je včasné podání kasační stížnosti, řádné zastoupení stěžovatele apod. Až v případě naplnění procesních podmínek řízení a absence veškerých důvodů nepřípustnosti je oprávněn dále zkoumat důvodnost kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že v projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom obligátní podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v posuzované věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Petr Průcha předseda senátu