č. j. 3 Ads 23/2006-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2004, č. j. 38 Cad 8/2004-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2004, kterým bylo přerušeno řízení o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 8. 3. 2004 a o návrhu na vydání předběžného opatření. Žalobce dovozoval, že uvedeným usnesením byla porušena řada jeho práv zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Navrhl proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a soud byl zavázán bez průtahů rozhodnout ve věci.

Podle § 104 odst. 3 písm. b) a c) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení nebo které je podle své povahy dočasné. Rozhodnutí soudu o přerušení řízení splňuje definiční znaky nepřípustnosti podle obou citovaných ustanovení zákona. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako nepřípustnou odmítl. Vzhledem k nepřípustnosti návrhu nerozhodoval již soud samostatně o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu