č. j. 3 Ads 22/2007-134

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně A. K., zastoupené advokátem JUDr. Petrem Knoblochem se sídlem Husova 774/17, Plzeň, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 11. 2006 č. j. 16 Cad 191/2005-106,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 11. 2006 č. j. 16 Cad 191/2005-106, kterým bylo rozhodnuto tak, že rozhodnutí žalované ze dne 25. 8. 2005 se zrušuje a věc se vrací žalované k novému řízení a rozhodnutí; dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Z odůvodnění napadeného rozsudku vyplývá, že žalobkyně se domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované, pokud jde o datum vzniku plné invalidity. Nesouhlasila s tím, že datum vzniku plné invalidity bylo stanoveno dnem 23. 3. 2005.

Krajský soud provedl důkaz posudkem posudkové komise MPSV se sídlem v Plzni. Komise posoudila zdravotní stav žalobkyně a tato zjištění a závěry jsou podrobně popsány v odůvodnění rozsudku. Žalobkyně byla posouzena jako plně invalidní podle ust. § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s tím, že celková míra poklesu soustavné výdělečné činnosti činí 70 %. Datum vzniku plné invalidity bylo stanoveno dnem 28. 6. 2004.

Krajský soud vzal za prokázané, že k datu vydání rozhodnutí žalované, tedy ke dni 25. 8. 2005, byla žalobkyně plně invalidní s datem vzniku plné invalidity 28. 6. 2004.

Vzhledem k tomu, že krajský soud shledal žalobu důvodnou, neboť žalobkyně byla zkrácena na svých právech rozhodnutím správního orgánu i jeho postupem, zrušil rozhodnutí žalované a věc jí vrátil k dalšímu řízení s tím, že v dalším řízení vyjde ze skutečnosti, že žalobkyně byla k datu 28. 6. 2004 plně invalidní ve smyslu ust. § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

V kasační stížnosti žalobkyně uvedla, že se domáhá toho, aby plný invalidní důchod byl vypočten na správně vypracovaném zápočtu. Je totiž přesvědčena, že chybu dělá žalovaná. Žalovaná jí vystavila zápočtový list, který se neshoduje se skutečností. Na žádost žalobkyně, aby jí žalovaná sdělila, od kterých zaměstnavatelů nemá k dispozici zápočtové listy, žalovaná vůbec nereagovala.

Žalobkyni byl krajským soudem k její žádosti ustanoven pro řízení o kasační stížnosti zástupcem advokát JUDr. Petr Knobloch. Usnesením ze dne 3. 1. 2007 č. j. 16 Cad 191/2005 -123 krajský soud vyzval žalobkyni, aby doplnila kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje; kdy jí bylo kasační stížností napadené rozhodnutí doručeno; z jakého důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) se rozhodnutí napadá. K doplnění uložil krajský soud lhůtu jednoho měsíce.

Na toto usnesení žalobkyně nereagovala.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 103 odst. 1 s.ř.s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanovení o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Tento výčet důvodů, pro které lze podat kasační stížnost, je taxativní a Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti.

Kasační stížnost neobsahovala žádný z důvodů, který je uveden v ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Podle ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) je podle tohoto zákona nepřípustný.

V projednávané věci byla kasační stížnost opřena jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. a přes výzvu krajského soudu tento nedostatek nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto ve smyslu shora uvedených ustanovení s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Jak je shora uvedeno, krajský soud ustanovil zástupcem žalobkyně pro řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Petra Knoblocha, jehož odměnu za zastupování a hotové výdaje platí stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ze spisu nevyplývá, že by ustanovený zástupce učinil nějaký úkon právní služby a proto Nejvyšší správní soud o této odměně nerozhodoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu