č. j. 3 Ads 2/2006-202

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Slovanská 7, Šumperk, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované a o návrzích na spojení věcí ke společnému projednání, na přiznání odkladného účinku žalobě a na vydání předběžného opatření, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2005, čj. 17 Cad 40/2003-157,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky Mgr. Pavly Frodlové s e u r č u j e částkou 325 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě uvedeným v záhlaví tohoto rozhodnutí byl zamítnut návrh žalobce (dále též stěžovatel ) na spojení věcí ke společnému projednání, zamítnut návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě, zamítnut návrh žalobce na vydání předběžného opatření a zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal, aby bylo žalované uloženo doručit mu rozhodnutí ze dne 18. 12. 2001. V dalších výrocích soud vyloučil žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 12. 2001, k samostatnému projednání a zamítl žalobu, v níž žalobce žádal, aby soud přikázal žalované vyhovět jeho podání ze dne 2. 1. 2003, tj. neprovádět exekuční srážky z jeho příjmu a vrátit mu částky exekucí sražené z jeho částečného invalidního důchodu. Dále soud žalované uložil, aby do dvou měsíců ode dne doručení rozsudku vydala a doručila žalobci rozhodnutí vydané na základě námitek vznesených žalobcem v podání ze dne 2. 1. 2003 do oznámení o zvýšení důchodu ze dne 1. 1. 2003.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž navrhl zrušení tohoto rozhodnutí a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2005, čj. 17 Ca 40/2003-194, byla stěžovateli ustanovena zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti advokátka Mgr. Pavla Frodlová. Týmž usnesením byl stěžovatel prostřednictvím této advokátky vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby označil rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, uvedl, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno a aby specifikoval, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů kasační stížnost podává; byl upozorněn na to, že kasační stížnost lze podat pouze z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl soudem řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad. V přípise ze dne 2. 1. 2006 zástupkyně stěžovatele kasační stížnost doplnila odkazem na § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. a § 104 odst. 3 s. ř. s. s tím, že kasační stížností je napadán rozsudek ze dne 18. 4. 2005, čj. 17 Cad 40/2003-157, jenž byl zástupkyni stěžovatele doručen dne 6. 6. 2005.

Vyjádření žalované ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Kasační stížnost nesplňuje ani po doplnění náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné napadené rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Stěžovateli byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka, jejímž prostřednictvím byl stěžovatel vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. napadá rozhodnutí krajského soudu. Usnesení obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. Přípis, který soudu zaslala zástupkyně stěžovatele jako reakci na tuto výzvu, však nelze považovat za řádné doplnění kasační stížnosti, k němuž byl stěžovatel soudem vyzván.

Podanou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu. Pouhá citace ustanovení soudního řádu správního nepředstavuje řádně uplatněné důvody kasační stížnosti. Zastoupený stěžovatel byl Krajským soudem v Ostravě vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla doplněna v rozsahu, který by umožnil zdejšímu soudu přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí krajského soudu nebo přezkoumat vady řízení před tímto soudem. Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli byla pro tato řízení před soudem ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátce částkou 1 x 250 Kč za jeden úkon právní služby-doplnění kasační stížnosti ze dne 2. 1. 2006 a 1 x 75 Kč paušální náhrady hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměnu za úkon právní služby první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení soud nepřiznal, neboť se jednalo o případ, kdy advokátka zastupovala stěžovatele již v řízení před krajským soudem, v rámci něhož byla za tento úkon právní služby honorována; v takovém případě by opětovné přiznání odměny za tento úkon právní služby již bylo nadbytečné. Celkem tedy činí odměna advokátky 325 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu