3 Ads 17/2010-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: D. S., proti žalované: Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, se sídlem Zelená 3158/34a, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 19. 1. 2009, č. j. 48008/110-6007-06.01.09-NP/285/U/KH, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 10. 2009, č. j. 43 Cad 27/2009-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným usnesením odmítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 19. 1. 2009, č. j. 48008/110-6007-06.01.09-NP/285/U/KH. Tímto rozhodnutím žalovaná postoupila podání žalobkyně ze dne 6. 1. 2009 Okresní správě sociálního zabezpečení Karviná podle ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení krajského soudu, které jí bylo doručeno dne 19. 11. 2009, napadla žalobkyně kasační stížností. Ačkoli byla v tomto usnesení krajského soudu řádně poučena o místu i lhůtě pro podání kasační stížnosti, podala kasační stížnost dne 20. 11. 2009 u Okresního soudu v Ostravě. Tento soud její podání postoupil přípisem ze dne 6. 1. 2010 příslušnému Krajskému soudu v Ostravě, jemuž byl doručen dne 14. 1. 2010. Ve spisu Krajského soudu v Ostravě není doložena obálka, v níž mu byla kasační stížnost žalobkyně zaslána.

Podle ust. § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle ust. § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl v usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007-55, publ. pod č. 1790/2009 Sb. NSS, k závěru, že kasační stížnost podaná u nepříslušného soudu je včasná jen tehdy, jestliže ji tento nepříslušný soud ve lhůtě stanovené pro podání kasační stížnosti odešle soudu, který napadené rozhodnutí vydal, či Nejvyššímu správnímu soudu. Jen tehdy je lhůta k podání kasační stížnosti zachována. V opačném případě, tj. pokud nepříslušný soud takto učiní po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, je nutno z citovaného ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. dovodit, že lhůta zachována není a jde tudíž o kasační stížnost pozdě podanou. Nejvyšší správní soud zde zdůrazňuje, že není povinností nepříslušného soudu sledovat lhůtu pro podání kasační stížnosti proti rozhodnutí jiného soudu. Sledování lhůty je povinností účastníka řízení, přičemž jeho pochybení, spočívající v tom, že se neřídil správným poučením soudu a odeslal své podání jinému (nepříslušnému) soudu, lze přičíst jen k tíži tohoto účastníka.

Jak již bylo uvedeno výše, napadené usnesení bylo žalobkyni doručeno do vlastních rukou ve čtvrtek dne 19. 11. 2009. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti byl v souladu s ust. § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. čtvrtek dne 3. 12. 2009. Stěžovatelka podala ve stanovené lhůtě kasační stížnost, avšak nesprávně (vzdor správnému poučení Krajského soudu v Ostravě) ji podala u Okresního soudu v Ostravě. Ten nebyl soudem příslušným, a proto ji postoupil soudu věcně a místně příslušnému, tedy Krajskému soudu v Ostravě. Na základě data uvedeného na přípisu, jímž byla kasační stížnost žalobkyně postoupena, tj. 6. 1. 2010, je nepochybné, že se tak stalo po lhůtě k podání kasační stížnosti, která skončila ve čtvrtek dne 3. 12. 2009.

Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu