3 Ads 17/2006-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně E. H., proti žalovanému Městskému úřadu v Třinci, Jablunkovská 160, Třinec, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 20005, č. j. 2005/162/TZP1/Pr vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 38 Cad 23/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2005, č. j. 38 Cad 23/2005-11,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 5. 12. 2005 žalobkyně napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2005, č. j. 38 Cad 23/2005-11, kterým byl odmítnut její návrh na přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2005, č. j. 2005/162/TZP1/Pr o zamítnutí žádosti o poskytnutí jednorázové dávky sociální péče dle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z předloženého soudního spisu plyne, že citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, ve kterém byla žalobkyně řádně poučena o možnosti podat ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení kasační stížnost, bylo žalobkyni doručeno dne 18. 11. 2005.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ). musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty dle odst. 3 citovaného ustanovení nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V daném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení usnesení krajského soudu, tj. pátek 18. 11. 2005, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 2. 12. 2005. Kasační stížnost však byla žalobkyní podána teprve dne 5. 12. 2005.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu