3 Ads 16/2010-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: R. D., zastoupeného JUDr. Boženou Montagovou, advokátkou se sídlem Pod Terebkou 12, Praha 4, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 30. 4. 2009 č. j.x, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2009, č. j. 19 Cad 127/2009-27, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Žalovaná shora uvedeným rozhodnutím odňala žalobci částečný invalidní důchod, neboť podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci ze dne 15. 4. 2009 není žalobce částečně invalidní, protože jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla o 30 %. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu. O ní rozhodl Krajský soud v Ostravě shora uvedeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost a současně podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) požádal, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek, neboť se domnívá, že by právní následky shora uvedeného rozsudku krajského soudu pro něj znamenaly nenahraditelnou újmu.

Žalovaná ve vyjádření k tomuto návrhu uvedla negativní stanovisko. Uvedla, že výplata částečného invalidního důchodu žalobci by byla v rozporu se zákonem, pokud není prokázáno, že jeho zdravotní stav odpovídá částečné invaliditě. Prokáže-li další řízení, že je i nadále částečně invalidní, bude mu částečný invalidní důchod zpětně za celou dobu doplacen, takže mu nemůže vzniknout nenahraditelná újma.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh takto:

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně.

Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

V projednávané věci je třeba především posoudit, zda žalobci může vzniknout nenahraditelná újma. Nejvyšší správní soud dospívá k závěru, že tomu tak není. Ztotožňuje se s vyjádřením žalované, že pokud by nakonec bylo prokázáno, že žalobce je i nadále částečně invalidní, bude mu částečný invalidní důchod za celou dobu zpětně doplacen. Tím mu bude újma nahrazena, takže se nejedná o újmu nenahraditelnou a tato zákonná podmínka pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti splněna není.

Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. února 2010

JUDr. Petr Průcha předseda senátu