3 Ads 158/2011-198

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Riegrova 12, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-250, ze dne 2. 12. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-277, ze dne 2. 12. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-278, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2010, č. j. 38 Cad 30/2004-124,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl návrh žalobce na vydání předběžného opatření a také jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-250, ze dne 2. 12. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-277, ze dne 2. 12. 2004, č.j. KUOK/3028/04/OSV-DS/142/SD-278, ve věcech žádostí žalobce o dávku sociální péče.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, konkrétně advokáta Mgr. Františka Drlíka. Krajský soud žalobce usnesením ze dne 14. 1. 2011, č. j. 38 Cad 30/2004-139, vyzval, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů a doplnil náležitosti kasační stížnosti. Současně jej vyzval k tomu, aby v případě, že hodlá požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, předložil spolu s žádostí řádně vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Žalobce pak poučil o tom, že pokud nebude v řízení o kasační stížnosti zastoupen, může Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítnout. Podáním ze dne 7. 2. 2011 žalobce opětovně požádal o ustanovení zástupce a následně předložil vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Krajský soud jeho žádost usnesením ze dne 4. 3. 2011, č. j. 38 Cad 30/2004-150, zamítl s tím, že žalobce pravdivě neprokázal své osobní a majetkové poměry. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 3. 8. 2011, č. j. 3 Ads 71/2011-178, zamítl.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Na výzvu krajského soudu si sám zástupce z řad advokátů nezvolil, jeho žádost o ustanovení advokáta pak krajský soud zamítl, neboť žalobce navzdory řádné výzvě neposkytl soudu pravdivou informaci o svých majetkových poměrech a nebylo tudíž možné dovodit, že je u něj splněn předpoklad pro osvobození od soudních poplatků.

Nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 23. listopadu 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu