3 Ads 155/2008-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: V. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 1.10.2007 č. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 6. 2008 č. j. 29 Cad 60/2007-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobkyně podala kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 6. 2008 č. j. 29 Cad 60/2007-27, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 10. 2007 č. X, kterým byla zamítnuta její žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl žalobkyni doručen ve čtvrtek dne 3. 7. 2008. Žalobkyně podala kasační stížnost k poštovní přepravě v pondělí dne 21. 7. 2008.

Nejvyšší správní soud věc posoudil takto:

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. V projednávané věci to znamená, že k tomu, aby kasační stížnost byla podána včas, musela by být podána k poštovní přepravě nejpozději ve čtvrtek dne 17. 7. 2008. Jak je shora uvedeno, kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 21. 7. 2008, tedy opožděně. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu