3 Ads 147/2007-230

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: V. H., zastoupena advokátem JUDr. Vladimírem Boleslavem se sídlem Plzeňská 70, Praha 5, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 3. 4. 2002 č. X, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 9. 2007, č. j. 16 Cad 193/2007-187,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 9. 2007, č. j. 16 Cad 193/2007-187, jímž bylo rozhodnutí žalované ze dne 3. 4. 2002 č. X zrušeno a věcí jí byla vrácena k dalšímu řízení; bylo rovněž rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Žalovaná podáním ze dne 27. 10. 2009 vzala tuto kasační stížnost zpět. Podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastaví, vzal-li stěžovatel kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto podle těchto ustanovení řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu