3 Ads 142/2009-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 7. 12. 2007 čj. OTB-6029/2007-KP1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 7. 2009 č. j. 1 Nc 2/2008-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla jeho žaloba postoupena k vyřízení Městskému soudu v Praze. Napadeným rozhodnutím žalovaný podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nepřiznal stěžovateli podporu v nezaměstnanosti. Krajský soud uvedl, že proti napadenému rozhodnutí žalovaného je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proto je k řízení místně příslušný Městský soud v Praze.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, bylo stěžovateli řádně doručeno do vlastních rukou, oproti jeho podpisu na doručence předmětné zásilky, dne 31. 7. 2009. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost u Okresního soudu v Ostravě, byť za soud, jemuž je návrh adresován, použil označení ke krajskému soudu . Okresní soud v Ostravě toto podání poté přípisem zn. 55 Nc 673/2009 ze dne 12. 8. 2009 postoupil Krajskému soudu v Ostravě, jemuž byl přípis spolu s kasační stížností podle prezenčního razítka doručen dne 17. 8. 2009. Toto podání nalézající se na č.l. 41 a násl. soudního spisu bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě bez obálky, tj. aniž by bylo podáno k poštovní přepravě-krátkou cestou.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení ) byl v projednávané věci pátek 31. 7. 2009 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl potom pátek 14. 8. 2009. Kasační stížnost tak měla být stěžovatelem podána u Krajského soudu v Ostravě nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 14. 8. 2009, aby lhůta pro její podání byla zachována. Krajskému soudu byla kasační stížnost stěžovatele doručena až 17. 8. 2009, tedy po marném uplynutí zákonné lhůty.

Stěžovatel totiž podal kasační stížnost, byť byl poučen o nutnosti jejího podání prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a tedy v rozporu s tímto poučením, u věcně nepříslušného Okresního soudu v Ostravě, jenž není součástí soustavy soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Podotýká se, že stěžovatel tak činí v projednávané věci pravidelně, jako např. v případě žaloby a námitky podjatosti. Tento postup stěžovatele je však nesprávný a jde k jeho tíži. Pokud poté Okresní soud v Ostravě jeho podání do pátku 14. 8. 2009 nedoručil či neodeslal (resp. nepředal k poštovní přepravě) příslušnému soudu, kterým je soud, který napadené rozhodnutí vydal, přičemž zákon se stejnými důsledky akceptuje také podání přímo k Nejvyššímu správnímu soudu (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Azs 51/2007-55 ze dne 18. 12. 2008), nelze kasační stížnost stěžovatele považovat za včasně podanou.

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu