3 Ads 140/2008-43

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 1. 3. 2006, č. j. x, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2006, č. j. 42 Cad 152/2006-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 3. 2006, č. j. x. Česká správa sociálního zabezpečení napadeným rozhodnutím zamítla žádost žalobce o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 40 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Kasační stížnost současně nesplňovala zákonem stanovené náležitosti a žalobce v ní mimo jiné požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. Krajský soud v Ústí nad Labem tuto žádost zamítl usnesením ze dne 16. 9. 2008, č. j. 42 Cad 152/2006-35, které bylo žalobci doručeno dne 18. 9. 2008. Podle soudu byl žalobce vyzván, aby zaslal náležitě vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Výzvu a příslušný formulář na prokázání poměrů žalobce obdržel dne 8. 7. 2008 a opakovaně dne 27. 8. 2008. Žalobce však na výzvu soudu nikterak nereagoval, tudíž své majetkové poměry nedoložil a tedy nijak neprokázal, že jsou u něho splněny předpoklady pro to, aby byl osvobozen od soudního poplatku, jak vyžaduje ustanovení § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále s. ř. s. ). Soud předmětným usnesením zároveň vyzval žalobce, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta a tuto skutečnost doložil předložením plné moci. Žalobce však zůstal nečinný a do dnešního dne plnou moc nepředložil.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Žalobce však výzvu soudu nerespektoval.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. prosince 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu