3 Ads 14/2009-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: R. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 3. 3. 2008, č. j. x, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 9. 2008, č. j. 20 Cad 29/2008-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3. 3. 2008, č. j. x. Žalovaná tímto rozhodnutím zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek stanovených v ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Krajský soud jej proto usnesením ze dne 23. 10. 2008 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, v odůvodnění usnesení pak žalobce informoval o možnosti ustanovení zástupce navrhovateli, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Dále žalobce vyzval, aby prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů sdělil, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá a z jakých důvodů. Krajský soud jej zároveň poučil o tom, že nebude-li do spisu doložena plná moc udělená advokátovi a jeho podání doplněno o výše uvedené nedostatky, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 11. 2008, ten však zůstal nečinný.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Krajský soud ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Žalobce výzvu soudu nerespektoval, vadu kasační stížnosti do dnešního dne neodstranil.

Nepředložení plné moci advokáta je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani přes výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu