3 Ads 134/2009-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: M. Š., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 9. 2007, č. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 10. 2008, č. j. 43 Cad 191/2007-28,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 9. 2007, č. X, kterým žalovaná odňala žalobci od 14. 10. 2007 částečný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Krajský soud v Ostravě řízení zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby žalobcem.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, bylo stěžovateli řádně doručeno do vlastních rukou, oproti jeho podpisu na doručence předmětné zásilky, dne 15. 10. 2008.

Stěžovatel pak podal k poštovní přepravě své podání určené žalované dne 29. 10. 2008, podání ve strohém textu označil jako odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu a specifikoval toliko napadené rozhodnutí žalované, z jeho obsahu bylo však zřejmé, že se jedná o kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 10. 2008, č.j. 43 Cad 191/2007-28. Kasační stížnost byla žalované doručena dne 31. 10. 2008 a jejím prostřednictvím pak byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 21. 11. 2008.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení ) byla v projednávané věci středa 15. 10. 2008 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byla potom středa 29. 10. 2008. Kasační stížnost tak měla být podána u Krajského soudu v Ostravě nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 29. 10. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 29. 10. 2008, avšak nesprávně ji adresoval žalované, které byla tato stížnost doručena dne 31. 10. 2008. Žalovaná pak kasační stížnost zaslala Krajskému soudu v Ostravě a ta mu byla doručena dne 21. 11. 2008. Krajský soud v Ostravě tedy obdržel kasační stížnost až po uplynutí zákonné lhůty. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o zjevně opožděnou kasační stížnost, bylo již nad rámec procesní ekonomie, pokud krajský soud vyzýval stěžovatele k odstranění vad podání či doložení plné moci k zastupování.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu