3 Ads 133/2009-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petr Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: P. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Mejzlíkem, advokátem se sídlem Bráfova 24, Třebíč, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, ze dne 30. 6. 2009, č. j. 41 Cad 68/2009-5,

takto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce JUDr. Jaroslavu Mejzlíkovi, advokátu, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 952 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně, ze dne 30. 6. 2009, č. j. 41 Cad 68/2009-5, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, v níž vyjádřil nesouhlas se zamítnutím žádosti o invalidní důchod. Krajský soud toto usnesení odůvodnil tak, že přes výzvu soudu k doplnění a upřesnění žaloby tato nebyla ve stanovené lhůtě žalobcem doplněna.

V kasační stížnosti si stěžovatel stěžuje na to, že se nikdo nezajímá o jeho věc, stěžuje si také na soudkyni, protože se nezajímá o jeho zdraví, stěžuje si na celou věc a uvádí, že pokud se věc nevyřeší, bude nucen si stěžovat na vyšších místech. Současně stěžovatel požádal o ustanovení právního zástupce.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2009, č. j. 41 Cad 68/2009-16, byl stěžovateli k jeho žádosti, po posouzení předepsaných podmínek, ustanoven zástupce-JUDr. Jaroslav Mejzlík, advokát, se sídlem Bráfova 24, 674 01 Třebíč. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), pro kasační stížnost vyžaduje, jmenovitě neobsahovala označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, vyzval krajský soud (dalším) usnesením ze dne 25. 8. 2009, č. j. 41 Cad 68/2009-17 stěžovatele (jeho zástupce) v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. k doplnění kasační stížnosti a stanovil k odstranění těchto nedostatků lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň stěžovatele (jeho zástupce) poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno a kasační stížnost nebude doplněna, bude kasační stížnost odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že i podle jeho názoru musí být zejména vymezení důvodů, z jakých stěžovatel kasační stížnost podává zřejmé, a přitom také dostatečně určité. Ostatně i z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz zejména rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005-58) plyne, že: Žalobce je též povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami.

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2009, č. j. 41 Cad 68/2009-17 bylo stěžovateli (zástupci) doručeno dne 17. 9. 2009, vytýkaná vada kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, však odstraněna nebyla. Ustanovený zástupce přípisem ze dne 6. 10. 2009 sdělil soudu, že v návaznosti na výzvu soudu svým přípisem ze dne 10. 9. 2009 stěžovatele vyzval k poskytnutí potřebné součinnosti za účelem vyžádaného doplnění kasační stížnosti. Stěžovatel na výzvu reagoval pouze telefonicky, ke smluvenému jednání se nepostavil a potřebnou součinnost neposkytl. Ustanovený zástupce své sdělení soudu uzavřel s tím, že za tohoto stavu věci proto nemohl ve stanovené jednoměsíční lhůtě kasační stížnost řádně doplnit.

Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že neodstranění předmětných vad kasační stížnosti ze strany stěžovatele brání v posuzované věci jejímu věcnému vyřízení. Jedná se o nedostatek náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., který přes výzvu soudu nebyl, proto, že stěžovatel neposkytl potřebnou součinnost ustanovenému zástupci, odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Zástupce stěžovatele, JUDr. Jaroslav Mejzlík, byl ustanoven soudem a v takové situaci zástupci přísluší odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti od státu. Odměna ustanovenému zástupci stěžovatele byla stanovena za jeden úkon právní služby á 500 Kč (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení), a to podle ustanovení § 7, § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., a dále byla započítána náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky á 300 Kč. Ustanovený zástupce je plátcem DPH (19 %). Celková výše jeho odměny tedy činí 952 Kč (1 x 500 Kč + 1 x 300 Kč + 19 %, tj. 152 Kč). Tato odměna mu bude vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Petr Průcha předseda senátu