3 Ads 131/2008-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ž. F., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o obnovu řízení ve věci vedené před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 2 Cad 74/2003 a před Nejvyšším správním soudem pod sp.zn. 3 Ads 59/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2008, č.j. 2 Cad 54/2007-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. 6. 2008, č.j. 2 Cad 54/2007-28, zamítl Městský soud v Praze návrh žalobkyně na obnovu řízení směřující jednak proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 2 Cad 74/2003, jednak proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2006, sp. zn. 3 Ads 59/2004. Podle § 114 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí. Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. není obnova řízení přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Jelikož se obnova řízení týkala rozhodnutí ve věci důchodového pojištění, soud návrh žalobkyně zamítl v souladu s § 118 odst. 2 s. ř. s. jako nepřípustný.

Usnesení Městského soudu v Praze napadla žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížností ze dne 5. 7. 2008, doručené Městského soudu v Praze dne 7. 7. 2008. Usnesením ze dne 4. 8. 2008 vyzval soud stěžovatelku, aby doplnila chybějící náležitosti podání spočívající v nedostatku povinného právního zastoupení předložením plné moci udělené advokátovi, a to do jednoho měsíce od doručení usnesení. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 25. 8. 2008. Na výzvu soudu reagovala stěžovatelka přípisem ze dne 24. 9. 2008, doručeným soudu dne 26. 9. 2008, ke kterému přiložila mimo jiné dopis JUDr. Tomáši Sokolovi, v němž žádá tohoto advokáta o pomoc ve svém komplikovaném soudním procesu. Plnou moc udělenou advokátovi stěžovatelka ve stanovené lhůtě nedoložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V daném případě byla stěžovatelka soudem vyzvána k odstranění nedostatku podmínek řízení, tento však neodstranila, a v řízení proto nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu