3 Ads 129/2008-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: K. B., proti žalovanému: správní orgán blíže neurčen, o přezkoumání blíže neurčeného správního rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2008, č. j. 1 Nc 18/2007-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením odmítl Krajský soud v Ostravě řízení o podání žalobce ze dne 21. 12. 2006, neboť ani na výzvu soudu nebyly odstraněny nedostatky podání, které bránily jeho věcnému projednání. Rozhodnutí soudu bylo doručeno žalobci na adresu jeho trvalého bydliště D. M. č. 47 a protože při doručování nebyl v místě bydliště zastižen, byla zásilka dne 7. 4. 2008 uložena a žalobce byl vyzván, aby si zásilku vyzvedl. Fakticky tak učinil dne 15. 4. 2008.

Proti výše uvedenému usnesení podal žalobce dne 28. 4. 2008 kasační stížnost v níž uvedl, že se zněním výroku i odůvodnění rozhodnutí striktně nesouhlasí a považuje je za věcně nesprávné a nezákonné. Žalobce dle svého názoru předmět řízení dostatečně konkrétně skutkově vymezil a také konkretizoval rozsudečný petit, tedy učinil návrh výroku rozsudku. Žalobce proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a po provedeném řízení vyhověl jeho návrhu.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. není-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou do 10ti dnů o uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo rozhodnutí krajského soudu doručováno žalobci na adresu jeho trvalého bydliště a uloženo dne 7. 4. 2008. Písemnost nebyla doručována do vlastních rukou, takže fikce doručení dle ust. § 50c odst. 4 o. s. ř. nastala dne 10. 4. 2008. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak byl čtvrtek 24. 4. 2008. Na uvedeném závěru nemění nic ani skutečnost, že fakticky žalobce převzal napadené usnesení krajského soudu až dne 15. 4. 2008. Zákonná lhůta k podání kasační stížnosti uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. listopadu 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu