3 Ads 127/2008-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: J. H., zastoupené JUDr. Dušanem Rendlem, advokátem se sídlem SNP 1872, Most, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2006 čj. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 7. 2007 čj. 42 Cad 156/2007-14,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Dušana Rendla s e u r č u j e částkou 2400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 7. 2007 čj. 42 Cad 156/2007-14, jímž byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2006 čj. X. Tímto rozhodnutím byl žalobkyni podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. odňat částečný invalidní důchod.

V kasační stížnosti žalobkyně namítla, že nesouhlasí s rozhodnutím žalované a poukázala na svou špatnou finanční situaci.

Usnesením ze dne 18. 9. 2008 čj. 42 Cad 156/2007-24 ustanovil krajský soud žalobkyni zástupce pro řízení o kasační stížnosti-advokáta JUDr. Dušana Rendla a uložil mu, aby doplnil chybějící náležitosti kasační stížnosti.

Podáním ze dne 15. 10. 2008 vzala žalobkyně prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle tohoto zákonného ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Žalobkyni byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát. V tomto případě podle § 35 odst. 8 a § 120 s. ř. s. platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Nejvyšší správní soud proto určil odměnu advokáta podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 9 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) částkou 1500 Kč za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, doplnění kasační stížnosti a zpětvzetí kasační stížnosti). Soud dále přiznal 3 x 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Celková částka 2400 Kč bude ustanovenému zástupci vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu