3 Ads 126/2009-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: I. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 18. 3. 2008, č. j. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 2009, č. j. 21 Cad 96/2008-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo zrušeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 3. 2008, č. j. X, a věc jí vrácena k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek stanovených v ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 155/1995 Sb. ).

Proti rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně kasační stížnost, aniž by byla zastoupena advokátem. Krajský soud ji proto usnesením ze dne 9. 9. 2009 vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce opatřila zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti, a dále aby sdělila, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá, z jakých důvodů a kdy jí byl napadený rozsudek doručen. Krajský soud žalobkyni zároveň poučil o tom, že nebude-li zastoupena advokátem a její podání uvedeným způsobem doplněno, přičemž v řízení nebude možné pro tyto nedostatky pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 17. 9. 2009. Přípisem doručeným dne 21. 9. 2009 Nejvyššímu správnímu soudu žalobkyně doplnila svoji kasační stížnost, plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti však nepředložila.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobkyně však nebyla zastoupena advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Tuto vadu přes výzvu krajského soudu neodstranila.

Nepředložení plné moci advokáta je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani přes výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu