3 Ads 124/2009-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Alba, a.s., se sídlem Levá 6/311, Praha 4, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí ČSSZ, pracoviště Praha-regionálního referátu rozhodovací činnosti, ze dne 26. 5. 2008, č. j. 1034/0002-2434/29.4.2008/78/BH, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2009, č. j. 12 Cad 20/2008-60,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 26. 5. 2008, č. j. 1034/0002-2434/29.4.2008/78/BH. Žalovaná tímto rozhodnutím zamítla odvolání žalobce a potvrdila výzvu vydanou Okresní správou sociálního zabezpečení Beroun ze dne 20. 3. 2008, č. j. 22002/220/2434/2008/249/08-Výz-VVP, k zaplacení nedoplatku ve výši 77 372 Kč vyplývajícího z vykonatelného výkazu nedoplatků ze dne 18. 10. 2007, č. j. 2306/07, v náhradní lhůtě.

Proti usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Městský soud v Praze jej proto usnesením ze dne 7. 9. 2009 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce tuto vadu podání odstranil. Dále žalobce vyzval, aby sdělil, z jakých důvodů usnesení napadá. Zároveň jej poučil o tom, že nebude-li podání doplněno o výše uvedené nedostatky, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo žalobci doručeno ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, ve spojení s ust. § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), dne 10. 9. 2009. Žalobce však zůstal nečinný.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Kasační stížnost za žalobce podala Ing. D. B., která nedoložila, že by měla vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Městský soud v Praze žalobce vyzval ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Žalobce výzvu soudu nerespektoval, vadu kasační stížnosti do dnešního dne neodstranil.

Nepředložení plné moci advokáta je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani přes výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu