3 Ads 120/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: D. P., zastoupeného JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská 4, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem v Opavě, Kolářská 13, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2013, č. j. 1917/1.30/13/14.3, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 9. 4. 2015, č. j. 78 Ad 64/2013-39,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud dne 3. 6. 2015 obdržel kasační stížnost žalobce (dále též stěžovatele ) podanou dnem 27. 5. 2015 ke Krajskému soudu v Ostravě. Napadeným rozsudkem zamítl krajský soud žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2013, č. j. 1917/1.30/13/14.3.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, proto jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 6. 2015, č. j.-8 vyzval, aby tuto povinnost splnil v náhradní lhůtě jednoho týdne. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno 10. 6. 2015. Ke dni vydání tohoto usnesení stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl poučen o následcích nesplnění výzvy soudu, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 30. června 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu