3 Ads 119/2009-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: H. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 17. 3. 2008 č. X, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2009 č. j. 18 Cad 107/2008-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná (dále stěžovatelka ) podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2009 č. j. 18 Cad 107/2008-15, kterým bylo rozhodnutí stěžovatelky, jak je specifikováno v záhlaví, pro vady řízení zrušeno a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení; rovněž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

V kasační stížnosti stěžovatelka pouze uvedla, že shora uvedený rozsudek napadá z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), s tím, že vyjádření ke kasační stížnosti bude zasláno dodatečně .

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 4. 2009 č. j. 18 Cad 107/2008-30 stěžovatelce mj. uložil, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení konkrétně uvedla, z jakých důvodů rozsudek napadá. Stěžovatelka byla poučena, že pokud výzvě nevyhoví, kasační stížnost bude odmítnuta.

Stěžovatelce bylo toto usnesení doručeno dne 4. 5. 2009. Stěžovatelka však zůstala nečinná a výzvě krajského soudu nevyhověla.

Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nejvyšší správní soud podle shora uvedených ustanovení kasační stížnost stěžovatelky odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2009

JUDr. Petr Průcha předseda senátu