3 Ads 114/2009-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 6. 4. 2009 čj. OTB-1916/2009-P1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 7. 2009 č. j. 38 Cad 9/2009-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 7. 2009 č. j. 38 Cad 9/2009-12, jímž tento soud rozhodl, že žaloba uvedená v záhlaví se postupuje k vyřízení Městskému soudu v Praze. Kasační stížnost neměla zákonem požadované náležitosti a stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Krajský soud proto usnesením ze dne 19. 8. 2009 č. j. 38 Cad 9/2009-18 stěžovatele vyzval, aby ve stanovené lhůtě uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), zvolil si advokáta a předložil plnou moc pro zastupování. Stěžovatel byl v tomto usnesení poučen o následcích nevyhovění této výzvě. Na tuto výzvu reagoval stěžovatel pouze tak, že žádá podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod spravedlivý proces.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Pokud jde o přípustnost kasační stížnosti v projednávané věci, judikatura Nejvyššího správního soudu dospěla k závěru, že proti usnesení o postoupení věci místně příslušnému krajskému soudu podle § 7 odst. 6 s. ř. s. je kasační stížnost přípustná (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2005 č. j. 6 Ads 31/2004-35).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem s výjimkami v tomto ustanovení uvedenými. Nedostatek tohoto povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, a to nedostatkem odstranitelným. V projednávané věci však tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn a v řízení nelze proto pokračovat.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. . nedostatek této podmínky řízení je důvodem pro odmítnutí návrhu (kasační stížnosti). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2009

JUDr. Petr Průcha předseda senátu