3 Ads 105/2012-42

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobců: a) Bc. E. F., b) R. F., oba zastoupeni JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem Údolní 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2009, č. j. NRP/4/09/Val, č. j. 2008/43811-242, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, č. j. 11 Ca 118/2009-46,

takto:

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2013, č. j.-28, ve výroku I. správně zní:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, č. j. 11 Ca 118/2009-46, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Nejvyšší správní soud výrokem I. rozsudku ze dne 18. 9. 2013, č. j.-28, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, č. j. 11 Ca 118/2009-46, a výrokem II. dále zrušil rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. 1. 2009, č. j. NRP/4/09/ Val, č. j. 2008/43811-242, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V písemném vyhotovení shora označeného rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že zrušovaný rozsudek Městského soudu v Praze byl ve výroku I. rozsudku označen jako rozsudek ze dne 22. 10. 2012, č. j. 4 A 63/2012-18, ačkoli se jednalo o rozsudek ze dne 21. 8. 2012, č. j. 11 Ca 118/2009-46. Takto byl rozsudek Městského soudu v Praze správně označen v záhlaví rozsudku. Uvedená zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. byla opravena tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu